Jubilo to zespół teatralny założony w 2011 roku we Wrocławiu, który kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciwko wykluczeniu kulturowemu. Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez spotkania artystyczne, w których płaszczyzną wymiany jest język teatru i muzyki. Od momentu powstania zespół pracował z różnymi grupami, w tym: niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, osobami bezdomnymi, uchodźcami, azylantami, młodzieżą z problemami, specjalizując się w pracy z osadzonymi na oddziałach typu zamkniętego i półotwartego. Jubilo współpracuje z wieloma organizacjami artystycznymi i teatralnymi na arenie międzynarodowej, w tym z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, z którym jest związany od 2013 roku.

Jubilo od wielu lat prowadzi w kooperacji z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego projekt „Odkluczanie”, skierowany do osadzonych na oddziałach zamkniętych i półotwartych zakładów karnych we Wrocławiu i Świdnicy, w ramach projektu powstały m.in. wielokrotnie nagradzany spektakl “Odzwierciedlenie” (2015), Kain (2019), instalacja performatywna Kain In Absentia (2020), Po drugiej stronie/Passage (2020) oraz instalacja multimedialna “Od(g)rodzenie” (2021). W ramach projektu Jubilo rozwija różne działania, w tym warsztaty teatralne dla osadzonych, produkcję profesjonalnych spektakli, programy szkoleniowe dla praktyków/pedagogów teatru oraz badania akademickie. 

Od 2019 roku Jubilo jest partnerem w projekcie Freeway (Creative Europe), we współpracy z Teatro dei Venti (IT), Aufbruch (DE) i UPSDA (BG). Główne cele projektu to wzmocnienie i wymiana praktyk teatralnych stosowanych w więzieniach na płaszczyźnie europejskiej, warsztaty dla aktorów-osadzonych i twórców teatralnych, działania na rzecz rozwoju widowni (tzw. audience development), a także produkcja i dystrybucja spektakli teatralnych wyprodukowanych w obszarze penitencjarnym. W 2021 roku, w ramach projektu Freeway, przy wsparciu Instytutu im. Jerzego Grotowskiego i pod patronatem honorowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Jubilo zorganizowało pierwszy Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu – Granice/Borders. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty teatralne dla aktorów i twórców teatralnych, spektakle, krajowe i międzynarodowe panele dyskusyjne, wystawa fotografii oraz spotkania monograficzne poświęcone działalności zespołów biorących udział w Festiwalu i projekcie Freeway.

Równolegle do tych działań, na przestrzeni lat, Jubilo rozwijało międzynarodową sieć profesjonalnych zespołów teatralnych działających w środowisku penitencjarnym. Od 2019 roku jest członkiem Włoskiej Krajowej Sieci Teatru w Więzieniu (CNTiP) oraz członkiem i założycielem Międzynarodowej Sieci Teatru w Więzieniu (INTiP), pod patronatem Unesco.

Wraz z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Jubilo rozwija również badania teatralne oraz tworzy program warsztatowy skierowany do praktyków teatralnych i aktorów, skoncentrowany na rozwoju technik treningu teatralnego w kontekście praktyki fizycznej i zespołowej. Podejście zespołu zakorzenione jest w teatrze badawczym oraz w pracy opartej na procesie teatralnym, ze szczególnym zainteresowaniem technikami pracy z głosem i ciałem, psychofizycznym treningiem aktora oraz ekspresją osobistą. Równolegle do programu warsztatowego, zespół współpracuje z Instytutem Grotowskiego w zakresie badań i twórczości performatywnej. W ostatnich latach zespół wyprodukował i zaprezentował m.in: “Po Drugiej Stronie” (2021 – koprodukcja: program Off-Polska – Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Wrocław, projekt Erasmus+), “KAIN in Absentia” (2020), “Po Drugiej Stronie/Przejście” (2020), “Po Drugiej Stronie: koncert na fortepian i ciszę” (2019), “Odzwierciedlenie”(2015), “Czarna Noc Biały Dzień” (2015).

Jubilo współpracuje także z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą prowadząc międzynarodowe warsztaty i projekty artystyczne. Od 2017 roku zespół bierze udział w różnych projektach międzynarodowych, takich jak Erasmus+ i Creative Europe. Jubilo prezentowało swoje prace na kilku międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych, m.in. we Wrocławiu (2016) i Materze (2019) – europejskich stolicach kultury, Iran International Festival of University Theater (2017, Teheran), Festiwalu Retroperspektywy w Łodzi (2020), Dreams Before Dawn w Paryżu (2018), Festival dei Due Mondi w Spoleto (2018), National Festival of Theatre in Prison Destini Incrociati (2019) oraz International Conference of Theatre in Prison I Teatri delle Diversità (2019) we Włoszech. Zespół współpracuje z naukowcami i uniwersytetami z całej Europy, w tym z profesorami i doktorantami z Università La Sapienza w Rzymie i University of Reading.

„Dyrektor Artystyczny”: Diego Pileggi (IT)
„Manager Projektów”: Michał Murawski (PL)
„Współpraca Artystyczna”: Lorenzo VOlpi Lutteri (IT), Aleksandra Gronowska (PL), Michał Murawskai (PL), Joshua Doerksen (CAN), Katarzyna Pieniawska/Scenografia (PL)
„Zewnętrzni współpracownicy”: Martina Storani/Research (IT), Magdalena Mosteanu/Reaserch (PL), Maciej Zakrzewski/Fotografia (PL), Katarzyna Gierczyk/Kostiumy(PL)
„Wcześniejsi Współpracownicy”: Diana Wolińska (PL), Anna Cłapińska (PL), Jakub Tokarski (PL), Magdalena Młynarczyk (PL), Karolina Ptak (PL), Martyna Dębowska (PL), Kamil Downarowicz (PL), Agnieszka Bresler (PL), Agnieszka Krzaczkowska (PL), Simona Sala (IT), Aleksandra Kugacz-Semerci (PL), Samuel Alty (NZ), Katarzyna Kapela (PL), Jacek Timingeriu (PL), Mariae Śmiarowska (PL), Daniel Han (USA), Gabriel Rodriguez Almagro (ESP), Alexandra Kazazou (GR), Piotr Kurjata (PL), Ilona Krawczyk (PL)

 
STATUT FUNDACJI JUBILO
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja JUBILO, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Daniela Shin Han, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Duduś w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17 lok. 74, w dniu 25 kwietnia 2013 r., pod repertorium A numer 1616/2013.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest organizacją samorządną, apolityczną, demokratyczną i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.
§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji. Może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały i filie w kraju i za granicą.
3. Sposób tworzenia oraz strukturę ww. przedstawicielstw, oddziałów i filii określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Fundacja w celu współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 4.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
§ 5.
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami, stypendiami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Wzory i zasady przyznawania certyfikatów, odznak, medali honorowych oraz innych nagród, stypendiów i wyróżnień, określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
ROZDZIAŁ 2
Cele i formy działania Fundacji
§ 7.
Celem działania Fundacji jest:
1. rozwój i promocja kultury w Polsce i na świecie,
2. wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej,
3. wspieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, społecznych i sportowych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym,
4. wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz turystyki i krajoznawstwa,
5. działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. działalność wspierająca rozwój regionalny, lokalny i krajowy w Polsce i na świecie,
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Polsce i na świecie,
8. ochrona i promocja zdrowia, turystyka lecznicza,
9. działalność charytatywna,
10. działalność służąca rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury, sztuki, sportu, medycyny oraz działalność służąca rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
11. działalność na rzecz integracji środowisk artystycznych, naukowych, medycznych i sportowych,
12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. działalność na rzecz mniejszości narodowych, grup dyskryminowanych (mniejszości etniczne, religijne, seksualne) i defaworyzowanych (w tym osób ubogich, bezrobotnych, osób starszych) oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na rzecz najmłodszych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz przeciwdziałanie ubocznym skutkom rozwoju cywilizacyjnego poprzez działania z zakresu sztuki, edukacji, nauki, medycyny i sportu,
15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
16. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
18. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
19. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludzkości,
20. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce,
21. wspieranie nowych metod i form prowadzenia zajęć koncentrujących się na pracy z ciałem,
22. promocja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności
kulturowej w Polsce i za granicą,
23. działalność na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
24. wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży,
25. promocja i organizacja wolontariatu,
26. działalność na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,
27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
28. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
29. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
30. inne działania na rzecz kultury, sztuki, nauki, edukacji, aktywności fizycznej, medycyny i sportu.
§ 8.
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1. organizowanie i wspieranie imprez i działań kulturalnych, artystycznych, społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych i sportowych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, konkursów, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, kursów, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dziedzin,
2. współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i sportowymi oraz instytucjami kulturalnymi, artystycznymi i medycznymi w Polsce i za granicą,
3. wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem medycznym, sportowym,
naukowym i artystycznym,
4. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych, ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
5. wspieranie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka, sport,
6. propagowanie inicjatyw i postaw oraz podejmowanie działań sprzyjających rozwijaniu i promowaniu współczesnej twórczości, projektów związanych z tańcem, ruchem, teatrem, sztuką multimedialną oraz edukacją, medycyną i sportem zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami,
7. wspieranie i organizacja działań służących rozwojowi regionalnemu, lokalnemu i krajowemu w Polsce i na świecie,
8. inicjowanie oraz popularyzacja wydarzeń animujących tkankę miejską i odbywających się w przestrzeni miejskiej,
9. wspieranie inicjatyw promujących zdrowie, edukację prozdrowotną,
10. działalność mającą za zadanie podnoszenie sprawności fizycznej w celu
uzyskania świadomości ruchowej ciała oraz podniesienie ogólnej sprawności motorycznej, a także upowszechnianie sztuki świadomego i kontrolowanego ruchu,
11. wspieranie bezpieczeństwa wszelkiej aktywności fizycznej, poprzez stworzenie prawidłowej techniki ruchu,
12. prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej i wydawniczej,
13. działalność informacyjną i popularyzatorską poświęconą problematyce zgodnej z celami Fundacji, w tym:
(a) działalność wydawniczą,
(b) działalność audiowizualną,
(c) działalność filmową i sceniczną,
(d) działalność multimedialną,
14. ustanawianie i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień,
15. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę, sztukę, sport oraz medycynę np. w targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką, ochroną dóbr kultury oraz aktywnością fizyczną,
16. organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi,
17. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów, w tym współpracy międzynarodowej, umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod pracy, a następnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w praktyce,
18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji,
19. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne,
20. promowanie i wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność pozostaje zbieżna z celami statutowymi Fundacji,
21. działania służące wyrównywaniu szans grup osób niepełnosprawnych, słabszych oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
22. działania na rzecz mniejszości narodowych, grup dyskryminowanych (mniejszości etniczne, religijne, seksualne) i defaworyzowanych (w tym osób ubogich, bezrobotnych, osób starszych) oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na rzecz najmłodszych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz przeciwdziałanie ubocznym skutkom rozwoju cywilizacyjnego poprzez działania z zakresu sztuki, edukacji, nauki, medycyny i sportu,
24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
25. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
26. działania z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz turystyki i krajoznawstwa,
27. działania na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
28. działania charytatywne,
29. działania służące rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
30. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
31. działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzkości,
32. działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
33. promocja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności kulturowej w Polsce i za granicą,
34. działania na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
35. wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży,
36. działania służące promocji i organizacji wolontariatu,
37. działania na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,
38. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
39. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
40. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe.
§ 9.
1. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
2. 2. Działalność Fundacji mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Fundacji, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
§ 10.
Fundacja może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
§ 11.
Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
§ 12.
1. Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, biura, ekspozytury, agencje, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.
2. Sposób tworzenia oraz strukturę biur, ekspozytur, agencji, ośrodków badawczych i innych placówek określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 13.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
ROZDZIAŁ 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 14.
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski określony w akcie notarialnym w kwocie 1000 PLN (słownie tysiąc PLN) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§ 15.
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. grantów, dotacji i subwencji,
2. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych,
6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
7. środków z funduszy publicznych,
8. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
9. funduszy unijnych,
10. innych źródeł (nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz
Fundacji przez sąd, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze).
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 16.
1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
ROZDZIAŁ 4
Organy Fundacji
§ 17.
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Ponadto Zarząd może powołać Radę Programową.
§ 18.
Rada Programowa:
W przypadku powołania Rady Programowej przez Zarząd:
1. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzi od 2 do 15 członków, w tym Przewodniczący Rady Programowej Fundacji oraz Prezes Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Programowej powoływany jest przez Zarząd na mocy uchwały na okres 3 lat. Może być wybierany wielokrotnie.
3. Członków Rady Programowej Fundacji wybiera Przewodniczący Rady Programowej na okres 3 lat. Zarząd ma prawo przedłożenia Przewodniczącemu wniosku o powołanie danego Członka Rady.
4. Członek Rady Programowej Fundacji może być powoływany w jej skład wielokrotnie.
5. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają
Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
6. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą być odwołani przez Zarząd na mocy uchwały przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
– złożenia rezygnacji,
– wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
– istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w
pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
8. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy w szczególności:
– opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
– przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
– zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
– proponowanie Zarządowi zmian Statutu.
9. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zarząd może wnioskować o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady. Członkowie Rady winni być poinformowani o posiedzeniu przynajmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.
10. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
12. Członkowie Rady Programowej i Zarządu mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji osoby lub przedstawicieli organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 19.
Zarząd Fundacji:
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków.
2. Członków pierwszego Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Członków Zarządu kolejnych kadencji powołuje ustępujący Zarząd.
3. Zarząd powołany jest na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a. zakończenia kadencji,
b. odwołania
c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
d. śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji; podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu; choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu; istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Do odwoływania członków Zarządu z przyczyn wymienionych w § 19 pkt. 6. uprawnieni są pozostali członkowie Zarządu.
8. W trakcie trwania kadencji Zarząd, może dokonać wyboru dodatkowych członków zgodnie z par. 19 ust. 1.
9. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
9. 10. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
10. 11. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im.
12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 20.
Zadania i kompetencje Zarządu:
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, pełni czynności wykonawczo-zarządzające oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji, realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
h. organizowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Programowej,
i. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji,
j. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych (tj. filii, przedstawicielstw, biur, ekspozytur, agencji, ośrodków badawczych),
k. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych,
l. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji ustala Fundator. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.
5. W przypadku gdy Fundator pełni funkcję w Zarządzie Fundacji, wynagrodzenia członków Zarządu ustala zamiast Fundatora powołany przez niego przedstawiciel Fundacji.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§ 22.
Sposób reprezentacji:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
ROZDZIAŁ 5
Zmiana statutu Fundacji
§ 23.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ 6
Połączenie z inną fundacją
§ 24.
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
ROZDZIAŁ 7
Likwidacja Fundacji
§ 25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających kontynuację jej działalności.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 26.
1. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe
§ 27.
Fundator ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji.
§ 28.
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 25 kwietnia 2013 r. i staje się obowiązujący z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego