O nas

Home/O nas

Jubilo zostało założone w listopadzie 2011 we Wrocławiu przez Daniela Hana i Diego Pileggi. Skład zespołu to międzynarodowa grupa aktorów i muzyków pracująca na stałe we Wrocławiu. W ramach swoich projektów Jubilo współpracuje także z artystami sztuki wizualnych, twórcami filmów dokumentalnych i fotografami. W 2013 roku powstała Fundacja Jubilo.

Dyrektor Artystyczny
Diego Pileggi (IT)
Manager Projektów
Anna Cłapińska (PL)
Magdalena Młynarczyk (PL)

Manager ds. PR
Jakub Tokarski (PL)
Współpraca Artystyczna
Aleksandra Gronowska (PL)
Katarzyna Pieniawska/Scenography (PL)
Zewnętrzni współpracownicy
Martina Storani/PHD Research (IT)
Magdalena Mosteanu (PL)
Maciej Zakrzewski/Photography (PL)
Katarzyna Gierczyk/Costumes (PL)
Wcześniejsi Współpracownicy
Martyna Dębowska (PL)
Kamil Downarowicz (PL)
Agnieszka Bresler (PL)
Agnieszka Krzaczkowska (PL)
Joshua Doerksen (CAN)
Simona Sala (IT)
Aleksandra Kugacz (PL)
Samuel Alty (NZ)
Katarzyna Kapela (PL)
Jacek Timingeriu (PL)
Mariae Śmiarowska (PL)
Daniel Han (USA)
Gabriel Rodriguez Almagro(ESP)
Alexandra Kazazou (GR)
Piotr Kurjata (PL)
Ilona Krawczyk (PL)

Diego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznymi i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo, a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

 

STATUT FUNDACJI JUBILO

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja JUBILO, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Daniela Shin
Han, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Duduś
w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17 lok. 74, w dniu
25 kwietnia 2013 r., pod repertorium A numer 1616/2013.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity
Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest organizacją samorządną, apolityczną, demokratyczną i nie jest związana z żadnym
wyznaniem.
4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji.
Może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały i filie w kraju i za granicą.
3. Sposób tworzenia oraz strukturę ww. przedstawicielstw, oddziałów i filii określa odrębny regulamin
uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Fundacja w celu współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

§ 4.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 5.
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami, stypendiami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Wzory i zasady przyznawania certyfikatów, odznak, medali honorowych oraz innych nagród,
stypendiów i wyróżnień, określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje minister
właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

ROZDZIAŁ 2
Cele i formy działania Fundacji

§ 7.
Celem działania Fundacji jest:
1. rozwój i promocja kultury w Polsce i na świecie,
2. wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej,
3. wspieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, społecznych
i sportowych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym,
4. wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
oraz turystyki i krajoznawstwa,
5. działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. działalność wspierająca rozwój regionalny, lokalny i krajowy w Polsce i na świecie,
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Polsce i na świecie,
8. ochrona i promocja zdrowia, turystyka lecznicza,
9. działalność charytatywna,
10. działalność służąca rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
a także kultury, sztuki, sportu, medycyny oraz działalność służąca rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego,
11. działalność na rzecz integracji środowisk artystycznych, naukowych, medycznych i sportowych,
12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. działalność na rzecz mniejszości narodowych, grup dyskryminowanych (mniejszości
etniczne, religijne, seksualne) i defaworyzowanych (w tym osób ubogich, bezrobotnych, osób
starszych) oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na rzecz najmłodszych
oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
oraz przeciwdziałanie ubocznym skutkom rozwoju cywilizacyjnego poprzez działania z zakresu
sztuki, edukacji, nauki, medycyny i sportu,
15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
16. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,
17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
18. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
19. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludzkości,
20. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce,
21. wspieranie nowych metod i form prowadzenia zajęć koncentrujących się na pracy z ciałem,
22. promocja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności
kulturowej w Polsce i za granicą,
23. działalność na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
24. wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży,
25. promocja i organizacja wolontariatu,
26. działalność na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,
27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
28. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
29. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe,
30. inne działania na rzecz kultury, sztuki, nauki, edukacji, aktywności fizycznej, medycyny i sportu.

§ 8.
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1. organizowanie i wspieranie imprez i działań kulturalnych, artystycznych, społecznych,
edukacyjnych, zdrowotnych i sportowych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych,
projekcji filmowych, wystaw, konkursów, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych,
szkoleń, kursów, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych
dziedzin,
2. współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i sportowymi oraz instytucjami
kulturalnymi, artystycznymi i medycznymi w Polsce i za granicą,
3. wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem medycznym, sportowym,
naukowym i artystycznym,
4. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych, ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
5. wspieranie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach
takich jak: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka, sport,
6. propagowanie inicjatyw i postaw oraz podejmowanie działań sprzyjających
rozwijaniu i promowaniu współczesnej twórczości, projektów związanych z tańcem, ruchem, teatrem, sztuką multimedialną oraz edukacją, medycyną i sportem zarówno w Polsce, jak i
poza jej granicami,
7. wspieranie i organizacja działań służących rozwojowi regionalnemu, lokalnemu i
krajowemu w Polsce i na świecie,
8. inicjowanie oraz popularyzacja wydarzeń animujących tkankę miejską i odbywających
się w przestrzeni miejskiej,
9. wspieranie inicjatyw promujących zdrowie, edukację prozdrowotną,
10. działalność mającą za zadanie podnoszenie sprawności fizycznej w celu
uzyskania świadomości ruchowej ciała oraz podniesienie ogólnej sprawności motorycznej,
a także upowszechnianie sztuki świadomego i kontrolowanego ruchu,
11. wspieranie bezpieczeństwa wszelkiej aktywności fizycznej, poprzez stworzenie
prawidłowej techniki ruchu,
12. prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej i wydawniczej,
13. działalność informacyjną i popularyzatorską poświęconą problematyce zgodnej z celami
Fundacji, w tym:
(a) działalność wydawniczą,
(b) działalność audiowizualną,
(c) działalność filmową i sceniczną,
(d) działalność multimedialną,
14. ustanawianie i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień,
15. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę, sztukę,
sport oraz medycynę np. w targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych
imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką, ochroną
dóbr kultury oraz aktywnością fizyczną,
16. organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi,
17. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów, w tym współpracy międzynarodowej,
umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod
pracy, a następnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w praktyce,
18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji ,
19. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na
rzecz
Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne,
20. promowanie i wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność pozostaje zbieżna z
celami statutowymi Fundacji,
21. działania służące wyrównywaniu szans grup osób niepełnosprawnych, słabszych oraz
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
22. działania na rzecz mniejszości narodowych, grup dyskryminowanych (mniejszości
etniczne, religijne, seksualne) i defaworyzowanych (w tym osób ubogich, bezrobotnych, osób
starszych) oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na rzecz najmłodszych
oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą oraz przeciwdziałanie ubocznym skutkom rozwoju cywilizacyjnego poprzez działania z
zakresu sztuki, edukacji, nauki, medycyny i sportu,
24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
25. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn,
26. działania z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz
turystyki i krajoznawstwa,
27. działania na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
28. działania charytatywne,
29. działania służące rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania oraz działań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
30. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
31. działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzkości,
32. działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości,
33. promocja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz
różnorodności kulturowej w Polsce i za granicą,
34. działania na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
35. wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży,
36. działania służące promocji i organizacji wolontariatu,
37. działania na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,
38. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
39. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
40. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo
organizacje pozarządowe.

§ 9.
1. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na umowę o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań lub czynności.
2. 2. Działalność Fundacji mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby niebędące
jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Fundacji, można
pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 10.
Fundacja może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz
pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 11.
Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i
samorządowej.

§ 12.
1. Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, biura, ekspozytury,
agencje, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.
2. Sposób tworzenia oraz strukturę biur, ekspozytur, agencji, ośrodków badawczych i innych placówek
określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

§ 13.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

ROZDZIAŁ 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 14.
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski określony w akcie notarialnym w kwocie 1000
PLN (słownie tysiąc PLN) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, a także prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 15.
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. grantów, dotacji i subwencji,
2. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych,
6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
7. środków z funduszy publicznych,
8. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
9. funduszy unijnych,
10. innych źródeł (nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz
Fundacji przez sąd, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze).
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 16.
1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je
na dowolny cel statutowy.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia
oczywistym jest, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ 4
Organy Fundacji

§ 17.
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Ponadto Zarząd może powołać Radę Programową.

§ 18.
Rada Programowa:
W przypadku powołania Rady Programowej przez Zarząd:
1. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzi od 2 do 15 członków, w tym
Przewodniczący
Rady Programowej Fundacji oraz Prezes Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Programowej powoływany jest przez Zarząd na mocy uchwały
na okres 3 lat. Może być wybierany wielokrotnie.
3. Członków Rady Programowej Fundacji wybiera Przewodniczący Rady Programowej na
okres 3 lat. Zarząd ma prawo przedłożenia Przewodniczącemu wniosku o powołanie danego Członka
Rady.
4. Członek Rady Programowej Fundacji może być powoływany w jej skład wielokrotnie.
5. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają
Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
6. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą być odwołani przez Zarząd na mocy
uchwały przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
– złożenia rezygnacji,
– wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Rady,
– istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w
pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot
poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
8. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji. Do jej
kompetencji należy w szczególności:
– opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
– przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności
Fundacji,
– zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
– proponowanie Zarządowi zmian Statutu.
9. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Zarząd może wnioskować o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady. Członkowie
Rady winni być poinformowani o posiedzeniu przynajmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.
10. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że
dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w
tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale
decyduje głos Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach,
imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
12. Członkowie Rady Programowej i Zarządu mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach
Rady Programowej Fundacji osoby lub przedstawicieli organizacji, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.

§ 19.
Zarząd Fundacji:
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków.
2. Członków pierwszego Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Członków Zarządu
kolejnych kadencji powołuje ustępujący Zarząd.
3. Zarząd powołany jest na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek: a.
zakończenia kadencji,
b. odwołania
c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych d.
śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu
Fundacji; podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu; istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Do odwoływania członków Zarządu z przyczyn wymienionych w § 19 pkt. 6. uprawnieni są pozostali
członkowie Zarządu.
8. W trakcie trwania kadencji Zarząd, może dokonać wyboru dodatkowych członków zgodnie z par. 19
ust. 1.
9. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
9. 10. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w
dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
10. 11. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje zebrania
Zarządu i przewodniczy im.
12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 20.
Zadania i kompetencje Zarządu:
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, pełni czynności wykonawczo-zarządzające oraz
reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w
szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji, b.
realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, g.
sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
h. organizowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Programowej,
i. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji,
j. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych (tj. filii, przedstawicielstw, biur, ekspozytur, agencji, ośrodków badawczych),
k. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek
organizacyjnych,
l. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji ustala Fundator. Fundator może wyznaczyć, co wymaga
formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.
5. W przypadku gdy Fundator pełni funkcję w Zarządzie Fundacji, wynagrodzenia członków Zarządu
ustala zamiast Fundatora powołany przez niego przedstawiciel Fundacji.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.

§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 22.
Sposób reprezentacji:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych
składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2.

ROZDZIAŁ 5
Zmiana statutu Fundacji

§ 23.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i
określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ 6
Połączenie z inną fundacją

§ 24.
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną
fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ 7
Likwidacja Fundacji

§ 25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających
kontynuację jej działalności.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26.
1. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe

§ 27.
Fundator ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 28.
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu
Fundacji z dnia 25 kwietnia 2013 r. i staje się obowiązujący z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego.

Fundacji JUBILO