Scherzo nad Odrą
Niedziela 22 Czerwca,  15.00 – Studio Na Grobli, Ul. Na Grobli 30/32, Wrocław

Scherzo nad Odrą jest próbą stworzenia przestrzeni dialogu i wzajemnego zrozumienia, zbudowania płaszczyzny spotkania i wymiany doświadczeń poprzez teatralny język muzyki i tańca, otwartej dla wszystkich społeczności Wrocławia.

Wydarzenie podzielone będzie na dwie części. W części pierwszej goście i publiczność będą mogli zobaczyć i wziąć udział w sesji warsztatowej podsumowującej pracę Jubilo z Fundacją Opieka i Troska wiosną 2014 (kwiecień – czerwiec). Do udziału w tej części zaproszeni będą uczestnicy wszystkich grup, które współpracowały z Jubilo w 2014 roku.

Drugą częścią wydarzenia będzie wystawa zdjęć prezentująca chwile i twarze napotkane przez zespół Jubilo w ostatnich latach, jak również pokaz filmów zarejestrowanych podczas sesji warsztatowych. W tej części zespół Jubilo zaprosi publiczność do udziału w muzycznym zgromadzeniu, gdzie dzielić będziemy się muzyką i pieśniami. Zapraszamy wszystkich chętnych do zabrania ze sobą instrumentów muzycznych.
W strukturze każdej społeczności znajdują się tzw. grupy marginalizowane, czyli żyjące na marginesach społeczeństwa, nieomal niewidzialne za różnorakimi barierami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Jubilo dąży do przełamywania tychże barier poprzez akcje i interwencje artystyczne.

Główną grupą docelową tychże inicjatyw są społeczności marginalizowane, czyli wykluczone lub z utrudnionym dostępem do kulturalnej i socjalnej działalności społecznej, w tym osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, mniejszości etniczne i rasowe, bezdomni, więźniowie lub młodociani przestępcy, oraz osoby pod wpływem różnego rodzaju uzależnień. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych, będących swoistym dialogiem artystycznym prowadzonym poprzez język ruchu, głosu i muzyki. Warsztaty prowadzone są przez zespół artystyczny Jubilo, w skład którego wchodzą aktorzy z Włoch, Polski, Kanady, Hiszpanii, Grecji i Stanów Zjednoczonych, z pomocą pracowników i terapeutów ze współpracujących organizacji. Od początku 2013 roku siedzibą Jubilo jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego, wspierający go w ramach programu Body Constitution.
W bieżącym roku Jubilo prowadzi projekty na terenie Wrocławia we współpracy z Fundacją Opieka i Troska, Fundacją PROM, Stowarzyszeniem Nomada, Festiwalem Cyrkulacje Żywe Kultury Ruchu oraz En Dynamei w Grecji.

Chcemy myśleć o społeczności, w której żyjemy, jako o społeczności nie tyle „integracyjnej” co „obejmującej” (z ang. inclusive), czyli takiej gdzie granice i różnice pomiędzy ludźmi nie kreują dystansu, ale są uważane za podstawę pozytywnej konfrontacji i zrozumienia. Zwykłe spotkanie w tej samej przestrzeni czy zaakceptowanie czyjejś propozycji stanowią punkt wyjścia dla spotkania sięgającego głębiej, dla możliwości otwarcia dialogu.


Photos: Magdalena Mądra