REGULAMIN WYDARZENIA

pod nazwą: Granice/Borders – Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu ,

odbywającego się: w dniach: 28-31 października 2021, we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: „Ustawą”), na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Granice/Borders – Europejski Festiwal Teatry w Więzieniu”, która odbędzie się w dniach 28-31.10..2021 roku we Wrocławiu, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: Fundację Jubilo z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek-Ratusz 27, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000474944, NIP: 8971792344 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z rezerwacją bezpłatnych wejściówek na Imprezę.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  a) „Wejściówka” – oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, jej posiadanie jest sprawdzane przy wejściu na Teren Imprezy.
  b) „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczone fragmenty terenu w Instytucie im Jerzego Grotowskiego (Sala Laboratorium, Studio na Grobli, Czytelnia Flaszena) oraz Muzeum Teatru i klubu festiwalowego Mleczarnia, na których przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów podanych do publicznej wiadomości przed Imprezą.
  c) „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie wydanej wejściówki


II. REZERWACJA WEJŚCIÓWEK:

 1. Wejściówki na wydarzenia można zarezerwować od 12.10.2021:
  a) poprzez internetowy formularz rezerwacyjny,
 2. Rezerwacja wejściówki, po zapoznaniu się z Regulaminem, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej wejściówkę.
  a) W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 2. Uprawnienie do uczestnictwa w Imprezie odbywa się̨ wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji uczestnika w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 podczas Imprezy organizowanej przez Organizatora, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
  a) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków.
  b) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa, lub porządku publicznego.

IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW:

 1. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. W dniu uczestnictwa w wydarzeniu, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, nie dłużej jednak niż w terminie 28 dni od dnia ich podania.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 4. Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
 5. Prosimy, aby uczestnik/uczestniczka imprezy stosowali się do poniższych zaleceń:
  a) W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.
  b) Podczas wydarzeń odbywających się na Terenie Imprezy każdy uczestnik musi zakryć nos i usta.
  c) Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia, poprzez zakrycie ust i nosa.
  d) Podczas imprezy każdy uczestnik musi zdezynfekować ręce przy wejściu
  e) Podczas imprezy uczestnik musi zachować odstęp 1,5 metra między pozostałymi uczestnikami imprezy.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 7. Zasady uczestnictwa w imprezie, lub przebywania na Terenie Imprezy mogą być uzupełniane, lub zmieniane w każdym czasie.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Wejście widzów na teren Imprezy jest możliwe na pół godziny przed planowanym wydarzeniem.
 2. Podczas przebywania na terenie Imprezy należy stosować się do identyfikacji przestrzeni.
 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez między innymi:
  a) Służby Informacyjne wyróżniające się odpowiednim identyfikatorem;
  b) Zaplecze higieniczno-sanitarne, zgodne z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, dostępnymi na: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce;
  c) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się:
  a) Wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków,
  b) fotografowania oraz nagrywania wydarzeń odbywających się w trakcie Imprezy.
 7. Służby Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) Stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
  b) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
 8. Służby Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poprzez zapewnienie, że:
  a) Pracownicy obsługi, Służby Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych imprezy i jej kolejnych edycji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 1191).
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć i nagrań utrwalających wizerunek Uczestnika przysługiwać będą Organizatorowi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć i nagrań oraz dokonywania montażu i retuszu podyktowanych wymogami estetyki.
 4. Uczestnik wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Organizatora na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, a w szczególności do:
  a) rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami, lub wszelkimi innymi treściami;
  b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, lub ich fragmentów, techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3, lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów, lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw;
  c) wprowadzania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, lub ich fragmentów, do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
  d) wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, lub ich fragmentach, dla potrzeb prowadzenia promocji, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjnych itp.;
  e) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, lub ich fragmentach, poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej, lub stacjonarnej, oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms).
 6. W myśl art. 81 ust. 2 Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.
 7. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje swojego wizerunku zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie mailowo: na adres office@jubiloproject.com lub listem poleconym na adres: Fundacja Jubilo, ul. Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, z dopiskiem „Usunięcie danych wizerunek”. Wówczas Organizator dokona anonimizacji wizerunku osoby na zdjęciu, lub usunie zdjęcie, jeśli anonimizacja spowodowałaby znaczący ubytek w kompozycji lub przekazie zdjęcia. Uczestnik w żądaniu usunięcia wizerunku musi zawrzeć informacje pozwalające na dokonanie identyfikacji go na fotografii celem anonimizacji.
 8. Jednocześnie zaakceptowanie postanowień n/n Regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego, o którym w art. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Jubilo.
 10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz n podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu monitorowania stanu zdrowia uczestników w związku z epidemią koronawirusa.
 11. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Organizatorem, zaś w zakresie monitorowania stanu zdrowia uczestników organy inspekcji sanitarnej.
 12. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku, zaś w zakresie związanym z monitorowaniem stanu zdrowia uczestników do czasu ustania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród uczestników festiwalu.
 14. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO, a także prawo do cofnięcia zgody.
 15. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Festiwalu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 17. Organizator zwraca nabywcom równowartość biletu wstępu lub karnetu, w przypadku odwołania imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza bezpłatnej wejściówki, w przypadku odwołania imprezy.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu wstępu, karnetu, lub wejściówki powinien zapoznać się z rodzajem sztuki uprawianej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu wstępu, karnetu, lub wejściówki.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a) Na stronie internetowej fundacji, tj.: www.jubiloproject.com
  b) W biurze fundacji;
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 58, na piśmie.
 5. Służby Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021 roku, jest dostępny na stronie internetowej fundacji: www.jubiloproject.com
 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestników Imprezy. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej fundacji: www.jubiloproject.com
 9. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.