marcin
robert
aleks

Krzyczeć z radości

Jubilo jest grupą teatralną powstałą w 2011 roku we Wrocławiu. Trzon zespołu stanowią aktorzy i muzycy z Polski, Kanady i Włoch.

Nazwa Jubilo wywodzi się od łacińskiego słowa jubilare, które znaczy tyle co „krzyczeć z radości”. Punktem wyjścia dla działań Jubilo jest potrzeba artystycznej interwencji przeciwko społecznemu wykluczeniu. W strukturze każdej społeczności znajdują się tzw. grupy marginalizowane, czyli żyjące na marginesach społeczeństwa, nieomal niewidzialne za różnorakimi barierami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Niedostrzeganie ich obecności prowadzi do pogłębiającego się wyobcowania, zerwania międzyludzkich kontaktów i relacji, konflików, ustanowienia podziałów oraz wznoszenia murów niewiedzy i ignorancji pomiędzy nimi a resztą społeczeństwa.

Jubilo dąży do przełamania tych barier poprzez akcje i interwencje artystyczne, realizowane w teatralnym języku ciała, głosu, muzyki i przestrzeni. Teatr otwiera przestrzeń dla tkwiących w każdym człowieku potrzeb ekspresji, spontanicznej, pełnej radości twórczości, dla doświadczania akceptacji i wzajemnej wymiany doświadczeń. W ramach długotrwałych projektów Jubilo interweniuje poprzez reintegrację, w której międzyludzkie relacje są nieustannie budzone podczas pracy, która odbywa się nie tylko na sali teatralnej, ale też w trakcie warsztatów „w terenie” czy nawet dzięki angażowaniu się w codzienne życie danej społeczności.

Spotkania na tych płaszczyznach pogłębiają międzyludzkie relacje dając unikalną szansę dostrzeżenia człowieka ponad narzuconymi mu etykietami.

Dwie ścieżki – Poszukiwania teatralne / Społeczność

Praca Jubilo przebiega dwutorowo.
Pierwsza płaszczyzna pracy związana jest z badaniami w obszarze teatru i performance’u, w czasie których aktorzy związani z projektem zajmują się odkrywaniem i poszerzaniem własnej praktyki artystycznej. Poprzez pracę z muzyką, pieśniami, improwizacjami ruchowymi, akcjami teatralnymi, aktorzy wybierają i opracowują materiał, który włączony zostanie w działania zespołu, stając się składową przyszłych spektali, koncertów, warsztatów i zgromadzeń. Ścieżka ta realizowana jest również poprzez udział w różnorodych warsztatach, które są okazją do wymiany doświadczeń z innymi aktorami, pieśniarzami i muzykami.

Drugi obszar aktywności Jubilo związany jest wykorzystaniem elementów odkrytych w czasie zamkniętych sesji, w pracy otwartej na społeczność. Narzędzia teatralne przeniesione na grunt społeczny czy socjalny, zyskują praktyczne zastosowania i ukazują się w zupełnie nowej perspektywie. Dzięki temu są też stale poddawane weryfikacji i konfrontacji tak, by najlepiej spełniały swe zadania. Działania Jubilo często przybierają postać długofalowych warsztatów, odbywających zarówno na sali teatralnej, jak też w „terenie”, a nawet angażujących się w życie codzienne uczestników.

Działania Jubilo to nieustające poszukiwanie artystycznego dialogu, wymiany i inspiracji pomiędzy teatrem a jego społecznym otoczeniem/To próba przekroczenia konwencji dotyczących roli teatru i jego obecności w życiu społeczności. Staramy się by nasze projekty inspirowały do aktywnego uczestnictwa, świadomej obecności w społeczeństwie.
Jednocześnie jest to też wzbogacenie praktyki teatralnej o wrażliwość, ekspresję, kulturową spuściznę grup i jednostek, do tej pory marginalizowanych. Spotkania na gruncie artystycznym nie tylko stanowią alternatywną metodę pracy socjalnej czy terapii zajęciowej z osobami wykluczonymi społecznie. Są też wspaniąłą okazją do pogłębiania międzyludzkich relacji i otwierania przestrzeni, w której każda jednostka może przemówić głosem własnej ekspresji, cieszyć się swoją twórczością i kreatywnością.

Od momentu swojego powstania w 2011 Jubilo współpracowało z wieloma organizacjami we Wrocławiu i za granicą m.in. z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, polską i romską młodzieżą, osobami bezdomnymi, więźniami i uchodźcami. Jubilo prowadzi również współpracę z różnymi instytucjami kultury i teatrami we Wrocławiu, w tym Państwową Wyższą Szkołą Teatralną oraz Instytutem Grotowskiego, gdzie bierze udział w programie BodyCONSTITUTION. Działalność Jubilo obejmuje również pokazy pracy, seminaria, filmy dokumentalne oraz wystawy fotografii i sztuki.

Jubilo jest niezależnym projektem, współpracującym obecnie z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego w ramach programu BodyCONSTITUTION.

Instytut Grotowskiego

Body Constitution